Procedure

Image: 

Aanmelding 

U neemt contact op na doorverwijzing door de leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, NKO-arts, geneesheerspecialist,… of uit eigen initiatief. Er wordt vervolgens   een afspraak gemaakt voor een eerste aanmeldingsgesprek. 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag van de cliënt besproken. Er wordt nagegaan of verder logopedisch onderzoek zinvol en nodig is. Daarnaast wordt u ook op de hoogte gebracht van de praktische werking van de praktijk, honoraria en de mogelijke terugbetaling.

Onderzoek 

Het diagnostisch onderzoek vindt meestal plaats in de praktijk. De duur van het onderzoek varieert naargelang de aard en ernst van de stoornis. Op basis van de resultaten wordt een individueel behandelingsplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Nadien wordt u uitgenodigd voor een adviesgesprek waarin de onderzoeksgegevens en de eventuele opstart van therapie besproken worden.

Behandeling

De logopedische behandeling kan doorgaan in de praktijk, op school of bij de cliënt thuis. Er wordt, in de mate van het mogelijke en mits toestemming, zo vaak mogelijk samengewerkt en overlegt met andere betrokken deskundigen zoals leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB, psychologen, artsen,…